mailteryfikator@gmail.comphone+48 692 515 237
23 Marca 2017
Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska do końca marca 2017 r.
Do końca marca 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska w 2016 r. są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska.

taxi

Co rozumie się pod pojęciem „korzystanie ze środowiska” ?

Zgodnie z art. 273 ust.1, opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, chów i hodowla zwierząt oraz technologie powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza np. malowanie, lakierowanie, spawanie itp.),

1a) przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, inne, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych),

3)   pobór wód (wody podziemne, powierzchniowe),

4) składowanie odpadów (obowiązki opłat i sprawozdań od 2002 przejmuje zarządzający składowiskiem)

Kto jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania i wnoszenia opłaty? 

Do sporządzenia sprawozdania i wniesienia opłaty zobowiązane są wszelkie podmioty korzystające ze środowiska. Za podmiot korzystający ze środowiska (art.3 pkt 20) uważa się:

a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;

Wzór sprawozdania 

Wzór sprawozdania stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Aktywne formularze znajdują się na stronach internetowych urzędów marszałkowskich.

Opłaty 

Podmioty korzystające ze środowiska ustalają we własnym zakresie wysokość należnych opłat za okres, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

Opłaty za dany rok kalendarzowy wnosi się na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca następnego roku.

Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (art. 277).

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 („powietrze”, „woda”, „ścieki”, odpady”), których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Sankcje

Zgodnie z art. 288. ust.1 pkt 1, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska, będąc do tego obowiązanym nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Dodatkowo z art. 359 ust. 2 wynika, że kto nie dopełnia obowiązku terminowego przedkładania wykazu podlega karze grzywny.

Nowa regulacja prawna 

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji do urzędu marszałkowskiego. (art. 289 ust. 1)

Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat począwszy od wykazów za 2016 rok, co jednak nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

 
 

Kontakt

 
Łukasz Krzystek
Przytkowice 539
34-141 Przytkowice

T:  +48 692 515 237
M: teryfikator@gmail.com
www.teryfikator.pl
Masz pytanie?
Napisz!
 
Wygodna
Księgowość!


Już teraz księgowość staje się WYGODNIEJSZA, nie musisz jeździć z dokumentami do biura. To my odbieramy dokumenty co miesiąc od Ciebie. Sprawdź jakie to proste!

tel. 692 515 237
zamknij